Adaptacja części pomieszczeń budynku ZS4

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 września 2022

 

Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe w ZS nr 4 w Tychach

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

 

Przedmiotem projektu jest adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 4 na warsztaty

i pracownie zawodowe oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

W mieszczącej się na parterze remontowanej części budynku, w miejsce istniejących sal lekcyjnych, powstaną cztery nowe pracownie zawodowe, przystosowane do potrzeb rynku pracy, jn.:

 

- pracownia sieci telekomunikacyjnych,

- pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych,

- pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,

- pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych.

 

Zakres prac budowlanych obejmuje remont sal lekcyjnych i ich adaptację na warsztaty i pracownie zawodowe, a także remont sanitariatów, korytarza, zaplecza i pomieszczeń towarzyszących. Przewiduje się także wymianę drzwi wewnętrznych i wewnętrznej ślusarki okiennej.

 

Zespół Szkół nr 4 kształci uczniów w zawodach z obszaru elektryczno-elektronicznego:

 

- technik elektryk,

- technik elektronik,

- technik informatyk,

- technik teleinformatyk.

 

W roku szkolnym 2017/2018 uczy się tu 404 uczniów. Zajęcia praktyczne realizowane są głównie na terenie szkoły oraz częściowo u pracodawców. Jednak kształcenie w zawodach elektryczno-elektronicznych wymaga ciągłego dostosowywania i modernizowania bazy dydaktycznej w celu sprostania nowym wymaganiom programowym, podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania edukacyjnej oferty szkoły do wymagań współczesnego rynku pracy. Stąd istotnym jest zwiększanie atrakcyjności kształcenia zawodowego, aby zachęcić absolwentów do podejmowania edukacji zawodowej. Jest to możliwe poprzez zapewnienie edukacji w warunkach spełniających wysokie standardy i umożliwiającej dostęp do nowoczesnych technologii.

 

Potrzeba adaptacji istniejących pomieszczeń Zespołu Szkół nr 4 w Tychach na warsztaty i pracownie zawodowe wynika z planów rozwojowych szkoły, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców i regionalnego rynku pracy.

Analizy prowadzone w tym zakresie określiły niezbędne zmiany w infrastrukturze szkolnej, które stworzą szansę prowadzenia edukacji zawodowej w warunkach spełniających wymagania programowe oraz pozwolą podnieść kompetencje i kwalifikacje uczniów odpowiadające rzeczywistym oczekiwaniom pracodawców.

 

Termin realizacji - 2019 r.

Koszt całkowity - 1 015 435,10 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych - 1 010 435,10 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR - 858 869,84 PLN

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-14
Data publikacji:2022-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1028